Usvojena Lokalna razvojna strategija u ribarstvu@Cres, 27.06.2017.

Na Cresu je održana 3. sjednica Skupštine LAGUR-a “Vela vrata” s ciljem predstavljanja i usvajanja Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR) 2014-2020 za naše područje.

Strategije predviđa 1.650.000 Eura za aktivnosti korisnika s područja i njihove razvojne projekte u okviru sektora ribarstva i akvakulture, ali i za diverzifikaciju djelatnosti izvan sektora, malu turističku i ribarsku infrastrukturu, projekte zaštite okoliša i bioraznolikosti, te multisektorske projekte suradnje i povezivanje sa znanstveno-obrazovnim institucijama. Za rad LAGUR-a (plaće djelatnika, troškove rada, troškove animacije i potporu korisnicima za pripremu projekata) predviđeno je 550.000 Eura do 2023. godine.

Lokalna razvojna strategije je proslijeđena Ministarstvu poljoprivrede (Upravi ribarstva) na evaluaciju, te će potom LAGUR započeti s raspisivanjem natječaja za korisnike sa svog područja djelovanja. Prijavitelji će moći ostvariti od 50-100% potpore za svoje projekte, a do maksimalne vrijednosti od 100.000 Eura.

Jedan od projekata koji svojom realizacijom može značajno doprinijeti ovom području jest postavljanje (potapanje) umjetnog grebena s ciljem jačanja preživljavanja mlađi i općenito jačanje pridnenih resursa, te je od velikog interesa da ovakva aktivnost, sukladna EU Uredbi 508/2014, na kojoj se temelji LRSR, bude prihvaćena i od strane Minsitarstva poljoprivrede i evaluatora.

Izrada strategije financirana je u okviru mjere III.1 “Pripremna potpora” Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH iz Europskog finda za pomorstvo i ribarstvo.