ZAPOŠLJAVAMO! Natječaj za radno mjesto stručnog suradnika za provedbu CLLD-a u ribarstvu

Poslodavac: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Vela vrata“, Cres, Pod urom 6

Radno mjesto: stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu

Mjesto rada: Cres

Vrsta zaposlenja: Zaposlenje na određeno vrijeme (zamjena za porodiljni)

Objava natječaja: 29.04.2021.

Rok za prijavu: 04.05.2021.

 Opis posla za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu CLLD-a u ribarstvu

 • Sudjelovanje u pripremi i objavi FLAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu FLAG- a (dalje: LRSR).
 • Provođenje animacijskih aktivnosti za lokalne dionike koji su zainteresirani za prijavu na FLAG-natječaje.
 • Sudjelovanje u postupku odabira projekata na FLAG-razini (stvaranje prijavnog dosjea, formiranje inicijalne rang-liste te ažuriranje iste, administrativna kontrola prijava projekata te, po potrebi ocjenjivanje istih, suradnja s nadležnim institucijama u svezi odabira projekata i dodjele potpore, vođenje odgovarajućih baza podataka i drugo).
 • Praćenje provedbe odabranih projekata na FLAG-razini kroz administrativnu provjeru Zahtjeva za isplatu, posjete projektu i
 • Provođenje i izvještavanje redovnog rada FLAG-a prema nadležnim
 • Praćenje ribarstvene politike i pravne stečevine Europske unije i Republike Hrvatske u okvirima djelokruga rada FLAG-a.
 • Sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim edukativnim modulima sukladno potrebama, mogućnostima i interesima FLAG-a.
 • Pripremanje projektne dokumentacije za dobivanje bespovratnih sredstava za projekte FLAG-a.
 • Obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom te u dogovoru s Voditeljem i Upravnim odborom FLAG-a.

Uvjeti koje kandidati moraju zadovoljiti

 1. Završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski ili preddiplomski stručni studij
 2. Aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 3. Poznavanje rada na računalu (Microsoft Office, internet, mail)

Poželjna dodatna znanja/osposobljenost/iskustvo (nije uvjet već prednost)

 1. Poznavanje Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske
 2. Iskustvo u pisanju, provođenju i izvještavanju EU projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova) i drugih programa Europske unije
 3. Osposobljenost za vođenje EU projekata
 4. Položen vozački ispit B kategorije

Na ovaj Natječaj ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti

 1. Životopis u Europass formatu
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 3. Motivacijsko pismo
 4. Potvrde o stručnim usavršavanjima (ako ih posjeduje)
 5. Preporuke (ako ih posjeduje)
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva).

Način provedbe postupka odabira kandidata

Povjerenstvo utvrđuje ispunjavaju li prijavljeni kandidati formalne uvjete propisane ovim Natječajem te ocjenjuje životopise. Kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete dostavlja se putem elektroničke pošte pisani zadatak za testiranje zajedno s uputama o daljnjem postupanju.

Sve obavijesti o rezultatima Natječaja kandidati će primiti putem elektroničke pošte.

Za kandidate koji ne dostave pisani zadatak odnosno nepravovremeno dostave odgovore na isti smatrat će se da su povukli prijavu.

Obrada osobnih podataka

Sukladno Općoj uredbi (EU) 679/2016 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) te nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka, podnošenjem prijave na ovaj Natječaj kandidati

potvrđuju:      

 • da su suglasni da članovi Povjerenstva mogu utvrditi udovoljavanje uvjetima natječaja prijavljenih osoba kao kandidata uvidom u odgovarajuće dostavljene isprave,
 • da su suglasni da se osobni podaci osoba prijavljenih na Natječaj mogu koristiti isključivo za potrebe provedbe istog

Način dostave prijave i sve potrebne dokumentacije na Natječaj

Prijave na Natječaj podnose se do 04.05.2021. u 23:59 na adresu elektroničke pošte flag.velavrata@gmail.com

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

FLAG zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.

U slučaju potrebe za dodatnim objašnjenjima možete se obratiti putem elektroničke pošte na adresu flag.velavrata@gmail.com

Objava natječaja: na web stranici www.vela-vrata.hr