NOVI Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 77/2020)

Objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu (NN 77/2020) u okviru provedbe Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Izmjene i dopune Pravilnika stupile su na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama.

Pravilnik je dostupan na slijedećem linku: 

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_07_77_1473.html