LAGUR Vela Vrata – O nama

Lokalnu akcijsku grupu u ribarstvu “Vela Vrata” osnovalo je 17 osnivača krajem 2016. godine i djeluje na području 5 jedinica lokalne samouprave: Cres, Mali Lošinj, Opatija, Lovran i Mošćenička Draga.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu predstavlja partnerstvo gospodarskog, javnog i civilnog sektora, a registrirana je kao udruga.

MISIJA: Izrada i provedba Lokalne razvojne strategije u ribarstvu (LRSR), te dodjeljivanje sredstava Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo putem Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH 2014.-2020. s ciljem provođenja projekata “krojenih” upravo prema potrebama LAGUR područja i njegovih dionika, primjenom CLLD metodologije.

VIZIJA: Razviti održivo ribarstvo na LAGUR području, potaknuti diverzifikaciju proizvoda i usluga izvan gospodarskog ribolova i promicati ribarsku i pomorsku kulturu i baštinu, te time osigurati socijalnu uključenost, stvaranje novih radnih mjesta, primjenu inovacija i cjeloživotnu edukaciju.

CILJEVI:
1. Dodavanje vrijednosti aktivnostima vezanim za ribarstvo i međusektorska suradnja kako bi se povećale mogućnosti prihoda i zapošljavanja.
2. Omogućavanje kolektivnog i strateškog razmišljanja u ribarskim zajednicama, kako bi same oblikovale svoju ekonomsku budućnost.
3. Povećanje sudjelovanja sektora ribarstva i pomorstva u upravljanju i donošenju odluka u procesu lokalnog strateškog planiranja te jačanje sinergije i smanjenje mogućih sukoba interesa u ribarstvenim područjima.
4. Promicanje socijalne i teritorijalne kohezije u zajednici.
5. Jačanje svijesti o zaštiti okoliša i prirode i očuvanju bioraznolikosti u ribarskim zajednicama u svrhu zaštite resursa.
6. Uspostava odgovarajućih mehanizama za uspješno korištenje EU fondova u svrhu postizanja razvojnih ciljeva.
7. Pružanje platforme za razmjenu dobrih praksi i iskustava u iz drugih država, istovremeno uspostavljajući uspješnu međunarodnu suradnju.

LAGUR Vela Vrata - O nama